Vytvoriť faktúru

W.O.C.H. real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno W.O.C.H. real
IČO 47254009
DIČ 2024051216
IČ DPH SK2024051216
Dátum vzniku 08 Marca 2014
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo W.O.C.H. real
Beckovská 38
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 197 927 €
Zisk 39 584 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,912,432
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,759,732
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,659,732
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,166,396
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,493,336
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 100,000
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 100,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 151,195
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,316
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 134,316
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 396
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,920
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,879
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 275
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,604
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,505
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,505
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,912,432
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,576,230
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 758,880
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 758,880
A.II. Emisné ážio (412) 2,167,306
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 75,888
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 75,888
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -874
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) -874
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -464,554
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 168,438
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -632,992
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,584
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,328,425
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 619,954
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 619,954
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 708,471
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,074
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,074
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 651,990
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,663
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,007
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,737
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,777
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 7,777
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 197,928
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 197,927
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 195,286
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,641
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,722
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,978
D. Služby (účtová skupina 51) 21,227
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,020
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,052
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 968
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,463
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 93,688
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 93,688
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,346
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,205
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,081
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,662
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,662
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,661
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,544
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,584
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015