Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
IČO 00117731
DIČ 2020327760
IČ DPH SK2020327760
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
Domové role
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 324 604 €
Zisk -12 410 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243637609, +421243637619, +421243637759, +421243425676, +421243410020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 383,258
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 74,879
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,334
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,691
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 348
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 38,545
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 38,545
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,977
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,234
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,347
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 27,312
3. Výrobky (123) - /194/ 575
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 206,228
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 200,351
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,351
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,877
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,515
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 633
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 69,882
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 402
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 383,258
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,953
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,282
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,282
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 184,444
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 268,002
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 268,002
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,925
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,925
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 664
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -144,954
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,748
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -175,702
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,410
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,712
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,266
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,266
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,446
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,513
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,513
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,626
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,748
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 29,593
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 29,593
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 324,604
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 47,522
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 241,419
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,171
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,784
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,050
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,017
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,639
D. Služby (účtová skupina 51) 59,804
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,142
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 97,556
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,846
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,740
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41,079
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,766
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,766
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,241
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,327
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,672
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 67
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,605
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,709
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,709
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,450
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00117731 DIČ: 2020327760 IČ DPH: SK2020327760
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ, Domové role, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Emil Pažický predseda Ľanová 2 Bratislava 08.08.2008
  Ing. Veronika Hrdličková podpredseda Kláštorská 24 Bratislava 08.08.2008
  Peter Turanský člen Čiližská 6 Bratislava 08.08.2008
  Imrich Bugár člen Kríková 5 Bratislava 09.10.1997
  Štefan Mišík člen Sološnická 41 Bratislava 08.08.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   07.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   09.10.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností:
   pozemkov /zasklenené plochy/
   nebytové priestory-sklady a kancelárie iba so základnými službami
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   08.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel
   obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a záhradkárskych potrieb
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
   Nové sidlo:
   Domové role Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava