Vytvoriť faktúru

KOVODRUŽSTVO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOVODRUŽSTVO
IČO 00167444
DIČ 2020327771
IČ DPH SK2020327771
Dátum vzniku 27 Februára 1938
Právna forma Družstvo
Sídlo KOVODRUŽSTVO
Galvaniho 6
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 466 228 €
Zisk -311 361 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243335461, 0243422880, 0243426274, 0243636262, 0248214948, 0248214949, 0248214952, 0248214966, 0243
Mobile phone(s) +421903224720
Fax(es) 0243426274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 673,474
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 89,764
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 89,764
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,541
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 74,223
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 583,693
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 103,064
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56,518
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 31,664
3. Výrobky (123) - /194/ 12,950
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,932
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 365,008
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 365,008
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 104,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 77,181
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,181
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,703
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,737
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,227
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,510
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 673,474
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -279,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,923
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,923
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,826
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 520,996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 520,996
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,620
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 9,620
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -531,801
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -531,801
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -311,361
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 951,849
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 481,910
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,185
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 480,725
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 382,185
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 196,751
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,751
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,522
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,901
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,411
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,600
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,554
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,554
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,422
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 518,571
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 466,228
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 363,319
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -52,525
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 229
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 110,158
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,047
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 639,621
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,211
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 168,410
D. Služby (účtová skupina 51) 74,985
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 178,509
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,221
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,119
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,169
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,388
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,175
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,175
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -67,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 242,959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -173,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,417
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 45
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 137,055
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 135,641
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 135,641
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,412
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137,008
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -310,401
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -311,361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00167444 DIČ: 2020327771 IČ DPH: SK2020327771
 • Sídlo: KOVODRUŽSTVO, Galvaniho 6, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Februára 1938
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Netušilová Medená 17 Bratislava 811 02 24.03.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2014Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Zuzana Netušilová Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 24.03.2014
   07.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Oldřich Netušil Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.12.2013
   31.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oldřich Netušil Medená 17 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.12.2013
   30.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva Spartakovská 19 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 12.12.2012
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2011
   Ing. Milan Repka - Predseda družstva Ostravská 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Emil Sekot - člen predstavenstva Pri štadióne 946/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.2011
   09.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gajar - podpredseda predstavenstva Spartakovská 19 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 12.12.2012
   08.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Zúbek - Podpredseda Puškinova 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   03.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Ligač - člen predstavenstva kpt. Rašu 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   František Pudiš - člen predstavenstva Hurbanova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   11.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008 Skončenie funkcie: 01.03.2011
   Emil Sekot - člen predstavenstva Pri štadióne 946/3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 29.03.2011
   10.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008
   31.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Peter Ligač - člen predstavenstva kpt. Rašu 5 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   František Pudiš - člen predstavenstva Hurbanova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Peter Rebro - člen predstavenstva Latorická 37 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Ing. Milan Repka - Predseda družstva Ostravská 14 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 22.09.2008
   Peter Zúbek - Podpredseda Puškinova 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.09.2008
   30.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.05.2001
   Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva Potočná 346 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   18.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Senko - predseda predstavenstva Modranská 326/94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   22.08.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
   prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lídia Havráneková - člen predstavenstva Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Gabriela Sabová - podpredseda predstavenstva Potočná 346 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Miroslav Senko - predseda predstavenstva Modranská 326/94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   21.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Havráneková Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   07.12.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Havráneková Jiskrova 7/4 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 11.05.2001
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.09.1996
   06.12.2004Zrušené sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janikovičová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 26.09.2003
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01
   29.11.2001Nový štatutárny orgán:
   Peter Kalivoda Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   28.11.2001Zrušeny predmety činnosti:
   technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   elektroinštalácie
   plynoinštalácie
   projektová činnosť v odboroch
   revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   rytectvo a gravírovanie
   klúčova služba
   montáže odberných el. zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Čajkovičová Chorvátska 84 Šenkvice 900 81
   Pavol Gál Nálepkova 17 Bratislava 851 02
   Tibor Melichár Športová 627 Viničné 900 23
   František Pudiš Hurbanova 8 Pezinok 900 22
   Peter Rebro Latorická 37 Bratislava 821 07
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   19.01.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a predaj rehabilitačných pomôcok pre zdravotníctvo v tuzemsku a zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Čajkovičová Chorvátska 84 Šenkvice 900 81
   Pavol Gál Nálepkova 17 Bratislava 851 02
   Anna Janikovičová Ambroseho 17 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 26.09.2003
   Ing. Pavol Kvasnica - predseda Smolenická 3 Bratislava 851 05
   Tibor Melichár Športová 627 Viničné 900 23
   František Pudiš Hurbanova 8 Pezinok 900 22
   Peter Rebro Latorická 37 Bratislava 821 07
   Miroslav Senko - podpredseda Modranská 94 Vinosady 902 01
   Peter Zúbek Puškinova 8 Pezinok 902 01
   18.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Haršány SNP 47 Báhoň
   Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda Smolenická 3 Bratislava
   Matej Melichár 548 Viničné
   Ján Mihalovič Hronská 14 Bratislava
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Miroslav Senko Modranská 94 Vinosady
   Valter Schwarz Toryská 18 Bratislava
   23.11.1992Nové obchodné meno:
   KOVODRUŽSTVO
   Nové predmety činnosti:
   výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   poskytovanie služieb v odboroch
   opravy priemyselných výrobkov
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   technicko poradenská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   elektroinštalácie
   plynoinštalácie
   projektová činnosť v odboroch
   revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   rytectvo a gravírovanie
   klúčova služba
   montáže odberných el. zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Haršány SNP 47 Báhoň
   Ing. Pavol Kvasnica - podpredseda Smolenická 3 Bratislava
   Matej Melichár 548 Viničné
   Ján Mihalovič Hronská 14 Bratislava
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Miroslav Senko Modranská 94 Vinosady
   Valter Schwarz Toryská 18 Bratislava
   22.11.1992Zrušené obchodné meno:
   "KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   klúčova služba
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   opravy priemyselných výrobkov
   b/ poskytovanie služieb v odboroch
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   montáže odberných el. zariadení
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   výrčoba elektrorozvádzačov
   a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
   c/ projektová činnosť v odboroch
   plynoinštalácie
   elektroinštalácie
   d/ obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   technicko poradeská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Marčok Nové Záhrady 8 Bratislava
   Peter Minárik - podpredseda Lomonosova 4 Trnava
   Miroslav Novák Mierová 6 Pezinok
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Helmut Schultz Drábikova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Štrbák Chemická 3 Bratislava
   Ľudmila Tokošová Cverglov Rad 59 Bernolákovo
   27.02.1938Nové obchodné meno:
   "KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Galvaniho 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
   klúčova služba
   stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
   opravy priemyselných výrobkov
   b/ poskytovanie služieb v odboroch
   výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
   montáže odberných el. zariadení
   klampiarstvo, spracovanie plechu
   zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
   výrčoba elektrorozvádzačov
   a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
   c/ projektová činnosť v odboroch
   plynoinštalácie
   elektroinštalácie
   d/ obchodná a maloobchodná činnosť
   predaj vlastných výrobkov
   predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
   e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
   technicko poradeská činnosť
   vlastných výrobkov
   výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Richard Marčok Nové Záhrady 8 Bratislava
   Peter Minárik - podpredseda Lomonosova 4 Trnava
   Miroslav Novák Mierová 6 Pezinok
   Ing. Michal Pilka - predseda Záhradnícka 73 Bratislava
   Helmut Schultz Drábikova 10 Bratislava
   Ing. Jozef Štrbák Chemická 3 Bratislava
   Ľudmila Tokošová Cverglov Rad 59 Bernolákovo