Vytvoriť faktúru

DRUNA, výrobné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DRUNA, výrobné družstvo
IČO 00167525
DIČ 2020373454
IČ DPH SK2020373454
Dátum vzniku 12 Decembra 1950
Právna forma Družstvo
Sídlo DRUNA, výrobné družstvo
Galvaniho 16
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 363 875 €
Zisk 59 474 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903475226, 0243295774
Mobile phone(s) 0903475226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 610,465
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 171,998
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 171,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,587
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,561
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,520
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 330
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 330
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,817
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,757
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,662
3. Výrobky (123) - /194/ 95
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,041
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,030
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,030
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 404,019
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 603
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 403,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,650
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,137
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,513
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 610,465
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 581,958
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 286,954
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 286,954
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 235,010
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 235,010
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 520
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 520
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,474
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,116
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,020
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,020
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,896
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,790
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,790
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,401
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,756
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,602
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,431
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 916
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,391
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 155
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 377,937
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 363,875
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,130
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 335,927
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23,954
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300,319
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,593
D. Služby (účtová skupina 51) 24,423
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 165,276
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120,029
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,666
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,581
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37,319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,755
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,755
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,227
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,156
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,556
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,971
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,062
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14,062
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14,062
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,513
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,513
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,549
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,105
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,631
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,631
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00167525 DIČ: 2020373454 IČ DPH: SK2020373454
 • Sídlo: DRUNA, výrobné družstvo, Galvaniho 16, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Decembra 1950
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Kalma predseda Majerníkova 9 Bratislava 30.05.2003
  Igor Štern podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava 30.05.2003
  Ondrej Sanislo člen Česká 5 Bratislava 30.05.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prevádzkovanie parkovísk alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby
   03.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Igor Štern - podpredseda družstva Ožvoldíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Ondrej Sanislo - člen predstavenstva Česká 5 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   01.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa budov - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   30.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.09.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   06.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   15.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   14.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   21.12.1993Nové obchodné meno:
   DRUNA, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Galvaniho 16 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   čalúnnictvo vrátane autočalúnnictva
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   20.12.1993Zrušené obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava
   12.12.1950Nové obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Nové sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava