Vytvoriť faktúru

DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
IČO 00168017
DIČ 2020316001
IČ DPH SK2020316001
Dátum vzniku 04 Februára 1969
Právna forma Družstvo
Sídlo DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
Bajkalská cesta 31
82725
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 809 007 €
Zisk -26 126 €
Kontaktné informácie
Email drudop@drudop.sk
Phone(s) 0253417385, 0253417731
Mobile phone(s) 0905146932
Fax(es) 0253416088
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,897,681
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,813,689
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,813,689
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,390
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,736,308
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,991
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,550
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,502
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,776
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,726
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,626
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,941
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,941
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,685
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,422
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,407
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,442
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,442
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,897,681
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,629,098
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,660
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 896
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,720,621
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,720,621
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,602
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,602
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -73,555
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,793
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -99,348
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,126
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,583
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,734
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,734
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 47,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 180,008
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,321
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,321
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 42,132
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,636
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,514
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 405
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,241
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,241
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 809,007
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,469
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 87,148
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 500,329
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 161,163
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,898
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813,038
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,582
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 206,708
D. Služby (účtová skupina 51) 121,925
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 355,285
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 258,540
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 88,180
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,565
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30,569
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 68,527
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 68,527
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,046
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,352
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,044
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,031
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 261,731
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,216
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,354
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,354
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,860
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,246
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,126
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016