Vytvoriť faktúru

COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
IČO 00168823
DIČ 2020371639
IČ DPH SK2020371639
Dátum vzniku 28 Marca 1957
Právna forma Družstvo
Sídlo COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
Hálkova 1
83008
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 511 487 €
Zisk 62 948 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@jednotavidiek.sk
Phone(s) 0244450352, 0244458864, 0244451959
Fax(es) 0244458864
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,879,168
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,935,202
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,696,353
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,117,910
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,357,689
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 96,718
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,335
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,111,701
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 238,849
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 94,087
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 144,762
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 920,336
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 64
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 64
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,254
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 497,278
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 496,829
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 496,829
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 449
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 157,614
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 157,614
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 258,126
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,447
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 254,679
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,630
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,802
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 13,828
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,879,168
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,690,616
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 672,366
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 672,366
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 427,924
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,517,087
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,517,087
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 181,695
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 5,261
2. Ostatné fondy (427, 42X) 176,434
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 82,287
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 49,093
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,746,309
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,746,309
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,948
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,322
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,913
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,913
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 147,621
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,860
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,860
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,069
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,991
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,428
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,788
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,828
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,230
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 14,063
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 167
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,537,976
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,511,487
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,460,032
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,455
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,425,552
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,062
D. Služby (účtová skupina 51) 172,340
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 460,003
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 300,240
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 38,512
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 111,949
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,302
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 49,659
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 448,769
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 448,769
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 195,628
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,091
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,935
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,240,630
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,772
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 23,245
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,196
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 2,196
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,904
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,904
XII. Kurzové zisky (663) 3,264
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 11,163
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,107
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 19,190
O. Kurzové straty (563) 1,830
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 5,818
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,269
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,665
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 97,600
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,652
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 34,652
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,948
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016