Vytvoriť faktúru

Villa Vino Rača - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Villa Vino Rača
IČO 00190268
DIČ 2020332138
IČ DPH SK2020332138
Dátum vzniku 02 Novembra 1949
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 2
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 406 434 €
Zisk 1 669 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.villavinoraca.sk
Phone(s) +421249202411, +421244883043, +421249202413, +421249202414, +421249202421, +421249202423, +421249202426, +421249202432
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,131,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,596,942
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 24,245
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 24,245
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,894,247
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,343,478
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 577,562
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 527,148
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 396,765
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,756
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 23,538
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 678,450
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 678,450
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,519,041
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,381,744
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 158,468
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,030,797
3. Výrobky (123) - /194/ 192,079
4. Zvieratá (124) - /195/ 400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,049,427
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 820,109
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 820,109
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 229,318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,033
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 82,837
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,968
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,218
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,750
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,131,951
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,711,609
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,574,301
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,574,301
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,062,819
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 243,125
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 243,125
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 243,141
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 193,317
2. Ostatné fondy (427, 42X) 49,824
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 410,813
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -54,128
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 464,941
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 175,741
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 175,741
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,669
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,007,403
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,289,572
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,132,366
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,590
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,290
12. Odložený daňový záväzok (481A) 139,326
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,601,630
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,062,493
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,062,493
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,638
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 58,501
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 59,968
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,459
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 326,571
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 46,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,197
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,004
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 412,939
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 55,199
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 357,740
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,406,434
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,756,190
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 157,337
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 365,400
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,051
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,456
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,332,277
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,580,306
D. Služby (účtová skupina 51) 600,138
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 864,178
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 640,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 206,035
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,888
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37,754
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 200,550
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 200,550
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,815
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,536
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,157
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,098,483
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,613
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 59,142
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 59,142
O. Kurzové straty (563) 1,301
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,613
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,544
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,875
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,524
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,669
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016