Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo Vajnory - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo Vajnory
IČO 00190284
DIČ 2020341246
IČ DPH SK2020341246
Dátum vzniku 29 Októbra 1949
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Vajnory
Hospodárska 9
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 061 188 €
Zisk -157 567 €
Kontaktné informácie
Email pdvajnory@stonline.sk
Webová stránka http://www.pdvajnory.sk
Phone(s) +421243639054, +421243711279, +421243711100, +421243711834, +421243712200, +421243712309, +421243712404, +421243712482, +421243711870
Mobile phone(s) +421905965367
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,887,786
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,411,112
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,347,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 790,488
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 877,643
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 559,956
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 88,520
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 42,656
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 597
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 987,327
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 63,925
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 63,925
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,362,616
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,925,004
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 173,521
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 91,531
3. Výrobky (123) - /194/ 1,571,783
4. Zvieratá (124) - /195/ 77,958
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,210
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 419,959
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,345
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,345
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307,750
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,864
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,124
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 530
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 114,057
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 101,269
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 12,788
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,887,786
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,780,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 276,132
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 276,132
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,577,897
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 409,858
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 409,858
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -14,680
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -14,680
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,310,624
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,310,624
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -157,837
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,771,518
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 44,113
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 12,897
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,184
12. Odložený daňový záväzok (481A) 16,033
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,425,371
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 906,734
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 906,734
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 966,995
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,955
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49,172
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151,081
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 344,434
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,488
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,488
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 274,546
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 335,522
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,030
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 334,492
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,061,188
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 138,071
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,070,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 415,213
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 163,679
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 782,975
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 110,392
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 380,405
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,143,503
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 107,826
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,556,364
D. Služby (účtová skupina 51) 332,591
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 640,711
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 464,671
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 154,513
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,526
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 77,805
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 352,607
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 352,607
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 39,784
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,463
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,354
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,316
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 573,610
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71,576
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 66,204
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 66,204
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,372
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71,574
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,890
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,677
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 797
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -157,567
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.08.2016