Vytvoriť faktúru

Podielnicke družstvo DUNAJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Podielnicke družstvo DUNAJ
IČO 00190667
DIČ 2020358835
IČ DPH SK2020358835
Dátum vzniku 01 Januára 1976
Právna forma Družstvo
Sídlo Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojová 852
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 730 609 €
Zisk -222 243 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262859526, +421267202811, +421262528154, +421262528155, +421267202812, +421267202813, +421267202814, +421267202815, +421267202816, +421267202817, +421267202818, +421267202822, +421267202825, +421262859200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,400,738
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,936,458
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,936,425
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 918,833
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,439,497
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,479,951
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 98,144
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 33
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 33
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,431,074
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,195,886
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 539,729
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 781,072
3. Výrobky (123) - /194/ 871,765
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,320
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 848,815
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 848,815
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,273,693
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 378,913
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,204
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,709
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 589,251
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,678
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 172,851
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,680
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,794
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 107,886
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,206
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,206
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,400,738
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,217,391
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,051,537
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,051,537
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,882,903
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 787,462
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 787,462
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 72,076
2. Ostatné fondy (427, 42X) 72,076
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -776,280
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -776,280
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,421,936
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,421,936
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -222,243
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,078,612
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 740,777
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 613,700
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,597
12. Odložený daňový záväzok (481A) 104,480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,011,237
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 936,782
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,537
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,245
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,030
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,140
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,247
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,642
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,396
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 57,720
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,720
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,233,081
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,797
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 104,735
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 91,643
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 13,092
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,364,441
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,730,609
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,078,912
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 150,529
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -487,655
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 135,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 853,823
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,938,403
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,240,446
D. Služby (účtová skupina 51) 818,253
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 738,818
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 551,508
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 181,095
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,215
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156,374
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 785,440
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 785,440
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 129,675
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69,397
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -207,794
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 683,087
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,372
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 7
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31,365
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31,365
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93,395
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 85,244
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 85,244
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,134
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -269,817
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -47,574
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -50,460
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -222,243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00190667 DIČ: 2020358835 IČ DPH: SK2020358835
 • Sídlo: Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1976
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Szabo predseda Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Peter Czirák podpredseda 828 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Ladislav Róka člen Hlavná 47 Galanta 924 01 21.11.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.06.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   11.10.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   10.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   prípravné práce k realizácii stavby
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   31.07.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   27.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo - predseda predstavenstva Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Peter Czirák - podpredseda predstavenstva 828 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Ladislav Róka - člen predstavenstva Hlavná 47 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   26.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   31.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   30.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   13.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   marketing a prieskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   Podielnicke družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Vývojová 852 Bratislava - Rusovce 851 10
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   15.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   04.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   03.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ich spracovania a ďalšieho predaja
   živnostenské podnikanie v odbore:
   kúpa a predaj spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1976Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce