Vytvoriť faktúru

Družstvo podielnikov Devín - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Družstvo podielnikov Devín
IČO 00190802
DIČ 2020344436
IČ DPH SK2020344436
Dátum vzniku 01 Marca 1982
Právna forma Družstvo
Sídlo Družstvo podielnikov Devín
Čsl. tankistov 300/A
84353
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 087 749 €
Zisk -234 332 €
Kontaktné informácie
Email dpdevin@dpdevin.sk
Phone(s) 0911350023, 0265956120
Mobile phone(s) +421911350023
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,442,670
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,746,654
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 517
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 517
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,546,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,552
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,934,654
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 461,750
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 3,895
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 139,345
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,884
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 200,057
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 198,199
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 1,858
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,695,813
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,011,497
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49,360
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 308,239
3. Výrobky (123) - /194/ 530,778
4. Zvieratá (124) - /195/ 123,120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 506,024
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 442,444
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,444
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,700
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,880
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 178,292
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,805
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 172,487
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 203
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,442,670
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -691,215
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 102,237
2. Zmena základného imania +/- 419 -2,655
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 824,853
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 441,579
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 441,579
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,389
2. Ostatné fondy (427, 42X) 9,389
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -105,197
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -105,197
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,727,089
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,727,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -234,332
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,825,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,974,376
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,830,346
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,504
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 124,526
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 836,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 673,285
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 673,285
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,853
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,541
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,860
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 114,228
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,673
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,673
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 307,939
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 289,466
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 18,473
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,792,123
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,087,749
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,569,817
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 185,834
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -203,854
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 113,255
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,895
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 388,802
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,208,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 901,763
D. Služby (účtová skupina 51) 492,570
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 417,405
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 298,884
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 102,424
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,097
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 43,235
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 297,048
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 297,048
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 41,414
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,052
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -120,738
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,719
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,724
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,829
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 6,829
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,903
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,903
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,992
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,807
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 100,836
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 100,836
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,970
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,083
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -213,821
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,511
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,630
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -234,332
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016