Vytvoriť faktúru

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
IČO 00500674
DIČ 2020327639
IČ DPH SK2020327639
Dátum vzniku 01 Januára 1978
Právna forma Družstvo
Sídlo TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
Ivánska cesta 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 383 905 €
Zisk -85 427 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@ternosk.eu
Phone(s) 0259307310
Mobile phone(s) 0908770841
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,918,033
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,026,636
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 12,483
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,596
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,887
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,749,209
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,255,277
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,365,196
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 107,985
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,892
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ -1,141
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 264,944
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 264,944
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,872,331
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 55,743
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 55,517
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 226
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,695,547
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,856,015
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,856,015
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,985
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,837,547
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 121,041
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 203
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 120,838
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,066
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,442
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,624
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,918,033
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,515,357
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,234,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,234,960
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 149,767
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,115,899
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,115,899
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 395,156
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 377,528
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,628
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 11,933
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 11,933
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,693,069
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,244,583
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,551,514
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,427
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,280,514
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 156,884
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 51,863
12. Odložený daňový záväzok (481A) 105,021
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 157,930
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 157,930
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,515,137
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,284,730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,284,730
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110,970
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33,308
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,793
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,336
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,060
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,217
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,843
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,395,772
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,731
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 122,162
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,956
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 119,206
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,607,468
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 54,383,905
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,332,090
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,543,363
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,692,195
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,816,257
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,664,239
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,416,522
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,480,676
D. Služby (účtová skupina 51) 3,853,946
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,946,069
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,706,551
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 28,500
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,050,391
4. Sociálne náklady (527, 528) 160,627
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 235,132
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,431,144
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,431,144
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,645
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,299,105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 719,666
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,816,504
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,497
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 9,724
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 9,724
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,741
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,737
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,032
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 707,021
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 9,724
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 514,568
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 514,568
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182,729
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -693,524
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,142
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 111,569
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 108,688
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,427
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015