Vytvoriť faktúru

LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
IČO 00586391
DIČ 2020292769
IČ DPH SK2020292769
Dátum vzniku 23 Marca 1990
Právna forma Družstvo
Sídlo LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
Kozičova 2
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 841 105 €
Zisk -46 785 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@luc.sk
Webová stránka https://www.luc.sk
Phone(s) +421260421237, +421260421233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,018,396
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 533,479
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 526,840
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,048
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79,652
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 294,038
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 101,102
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,639
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 479,326
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 270,512
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 983
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 269,529
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 84,520
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,511
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,511
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 664
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,008
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,337
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 124,294
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,598
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106,696
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,591
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,591
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,018,396
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,975
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,975
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 230,398
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,585
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,585
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 109,138
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 115,390
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,252
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,785
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 579,380
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,724
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 63,768
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,956
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 255,479
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 206,413
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 206,413
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 17,086
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,043
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,320
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,617
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,558
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,558
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,819
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 237,800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 136,705
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 136,705
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 795,582
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 841,105
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 730,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,181
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -340
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,864
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 877,174
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 399,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,488
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 29,548
D. Služby (účtová skupina 51) 126,515
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 182,799
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 126,425
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 45,380
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,994
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,362
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 100,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 100,319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,622
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -36,069
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,169
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,841
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 520
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 520
O. Kurzové straty (563) 2,797
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,524
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,836
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,905
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,785
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00586391 DIČ: 2020292769 IČ DPH: SK2020292769
 • Sídlo: LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava, Kozičova 2, 84110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ignác Kolek predseda Mládežnícka 10 Bratislava 29.03.1990
  Ing. Eugen Valovič podpredseda Fedinova 8 Bratislava 29.03.1990
  Anna Kolková člen Mládežnícka 10 Bratislava 29.03.1990
  Ing. Martin Václav Riazanská 52 Bratislava 29.03.1990
  RNDr. Vladimír Ďurikovič člen Hočiminova 1 Bratislava 29.03.1990
  Mária Ďurikovičová člen Hočiminova 16 Bratislava 29.03.1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2014Nové sidlo:
   Kozičova 2 Bratislava 841 10
   10.10.2014Zrušené sidlo:
   Špitálska 7 Bratislava
   07.05.2010Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   06.05.2010Zrušeny predmety činnosti:
   polygrafická činnosť, xerografická služba
   21.09.1994Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľské činnosti
   sprostredkovanie, poradenská činnosť v obchode, reklame, vydavateľ
   polygrafická činnosť, xerografická služba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti propagácie pre vnútornú alebo odbytovú potrebu fyzických alebo právnických osôb v zmysel § 1 odseku 2 Zák.č. 94/49 Zb.
   maloobchodný predaj a zásielková služba vlastných výárobkov, ako i predaj výrobkov iných vydavateľstiev, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a činnosťou družstva
   vydávanie neperiodických publikácii všetkých tematických skupín v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch určených pre domáci trh a na vývoz do zahraničia prostredníctvom oprávnených organizácii
   činnosť v oblasti foto-služieb, fotorozmnožovania
   organizovanie tematických zájazdov a exkurzií
   Zahraničnoobchodná činnosť.
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 12.VI.1990, č.j.: 13/ 3409/133/90,reg.č. 108000273 v tomto rozsahu l.Vývoz periodickej a neperiodickej tlače, číslo colného sadzobníka 4902 a premetov sakrálného, devociálného a upomienkového charakteru číslo colného sadzobníka 7717, 7718 z oblastnej produkcie organizácie. 2.Dovoz vecí neodkladne potrebných na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Joachim Kučera - člen Lumumbova 32 Bratislava
   21.06.1991Nové sidlo:
   Špitálska 7 Bratislava
   20.06.1991Zrušené sidlo:
   Kapitulská 20 Bratislava
   25.02.1991Nové predmety činnosti:
   Zahraničnoobchodná činnosť.
   Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 12.VI.1990, č.j.: 13/ 3409/133/90,reg.č. 108000273 v tomto rozsahu l.Vývoz periodickej a neperiodickej tlače, číslo colného sadzobníka 4902 a premetov sakrálného, devociálného a upomienkového charakteru číslo colného sadzobníka 7717, 7718 z oblastnej produkcie organizácie. 2.Dovoz vecí neodkladne potrebných na zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie.
   29.03.1990Nové obchodné meno:
   LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
   Nové sidlo:
   Kapitulská 20 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v oblasti propagácie pre vnútornú alebo odbytovú potrebu fyzických alebo právnických osôb v zmysel § 1 odseku 2 Zák.č. 94/49 Zb.
   maloobchodný predaj a zásielková služba vlastných výárobkov, ako i predaj výrobkov iných vydavateľstiev, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a činnosťou družstva
   vydávanie neperiodických publikácii všetkých tematických skupín v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch určených pre domáci trh a na vývoz do zahraničia prostredníctvom oprávnených organizácii
   činnosť v oblasti foto-služieb, fotorozmnožovania
   organizovanie tematických zájazdov a exkurzií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ignác Kolek - predseda Mládežnícka 10 Bratislava
   Ing. Eugen Valovič - podpredseda Fedinova 8 Bratislava
   Anna Kolková - člen Mládežnícka 10 Bratislava
   Ing. Martin Václav Riazanská 52 Bratislava
   RNDr. Vladimír Ďurikovič - člen Hočiminova 1 Bratislava
   Mária Ďurikovičová - člen Hočiminova 16 Bratislava
   Ing. Joachim Kučera - člen Lumumbova 32 Bratislava