Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
IČO 00602281
DIČ 2020327804
IČ DPH SK2020327804
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
Lieskovská cesta 2
820 11
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 734 466 €
Zisk -419 116 €
Kontaktné informácie
Email pdbiskupice@gmail.com
Phone(s) 0245248054, 0245248122, 0245248431, 0245521862, 0245248402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,731,893
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,664,684
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,556,120
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 583,076
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,046,794
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 813,652
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 112,598
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 108,564
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 108,564
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,049,587
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 952,451
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,223
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 355,029
3. Výrobky (123) - /194/ 409,444
4. Zvieratá (124) - /195/ 128,100
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,655
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,364
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 72,052
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,052
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,312
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,772
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 528
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,244
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,622
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,270
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,352
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,731,893
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,073,893
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,085,780
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,085,780
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,576,138
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 140,717
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 140,717
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 416
2. Ostatné fondy (427, 42X) 416
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -310,042
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -310,042
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -419,116
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,365,771
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 185,250
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 156,317
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,453
12. Odložený daňový záväzok (481A) 23,480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,115,867
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 913,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 913,402
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,087
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,361
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,324
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,734
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 125,959
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 64,371
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,068
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 24,303
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 283
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 292,229
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 352
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 206,930
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 84,947
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,574,624
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,734,466
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,412
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,792,411
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 216,576
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -25,818
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 80,855
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 72,580
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 580,450
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,102,779
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,038
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,258,931
D. Služby (účtová skupina 51) 354,338
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 841,617
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 568,948
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 13,216
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 215,690
4. Sociálne náklady (527, 528) 43,763
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 123,974
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 394,900
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 394,900
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 82,268
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,713
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -368,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 454,129
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,148
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,670
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,670
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,478
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -384,456
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,660
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 31,780
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -419,116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602281 DIČ: 2020327804 IČ DPH: SK2020327804
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gabriela Farkašová člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Zoltán Szabó člen Ulica 8. Mája 12 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Ing. Peter Šepeľák člen Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02 17.04.2015
  Mgr. Kristián Reicher podpredseda Máchova 57 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Mgr. Marián Haško predseda Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 17.04.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Zoltán Szabó - člen predstavenstva Ulica 8. Mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Ing. Peter Šepeľák - člen predstavenstva Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Mgr. Kristián Reicher - podpredseda predstavenstva Máchova 57 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Mgr. Marián Haško - predseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   21.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kaiser - Predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško - Podpredseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ľudovít Csóka - Člen predstavenstva Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó - Člen predstavenstva Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová - Člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   01.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kaiser - Predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško - Podpredseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ľudovít Csóka - Člen predstavenstva Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó - Člen predstavenstva Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová - Člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   31.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Jozef Kaiser Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   08.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Jozef Kaiser Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   07.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   25.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   24.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   09.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   08.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava
   Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava
   01.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   30.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
   29.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   28.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava
   30.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava
   Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava
   29.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj kŕmnych zmesí
   22.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   ťažba a predaj štrkov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   22.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava
   Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava
   Ing. Jozef Mónosi - člen pobyt na území SR : Gazdovský rad 9 Šamorín
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
   Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava 820 11
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja poľnohospodárskych produktov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   mlynárstvo
   výroba mliečnych výrobkov
   mäsiarstvo a údenárstvo
   oprava a údržba nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskej techniky
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava
   Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava
   Ing. Jozef Mónosi - člen pobyt na území SR : Gazdovský rad 9 Šamorín
   22.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny predmety činnosti:
   doprava pre cudzích
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
   výroba a montáž samonosných hál
   zámočnícke práce
   parkové úpravy
   opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
   prevádzka ťažkých mechanizmov
   prevádzka skládky stavebného odpadu
   poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
   hlavná a pomocná stavebná výroba
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava
   Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   doprava pre cudzích
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
   výroba a montáž samonosných hál
   zámočnícke práce
   parkové úpravy
   opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
   prevádzka ťažkých mechanizmov
   prevádzka skládky stavebného odpadu
   poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
   hlavná a pomocná stavebná výroba
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava