Vytvoriť faktúru

VESNA, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VESNA, družstvo
Stav Zrušená
IČO 00678902
DIČ 2020324746
IČ DPH SK2020324746
Dátum vzniku 17 Marca 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo VESNA, družstvo
Plavecký Štvrtok 199
90068
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 151 €
Zisk 8 600 €
Kontaktné informácie
Email vesna@nextra.sk
Phone(s) 0343810056, 0669476669476
Mobile phone(s) 0905320039
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,990
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,990
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,915
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 995
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 602
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,826
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,905
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,360
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,008
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,008
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 17,415
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,337
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,600
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,545
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,545
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,425
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 21,151
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,678
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 473
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,980
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,482
C. Služby (účtová skupina 51) 2,708
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 237
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,285
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,171
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,961
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 58
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 55
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 204
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 204
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -146
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,025
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,425
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015