Vytvoriť faktúru

MEDIAL, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIAL, družstvo
IČO 00679143
DIČ 2020327749
IČ DPH SK2020327749
Dátum vzniku 10 Mája 1990
Právna forma Družstvo
Sídlo MEDIAL, družstvo
Haanova 12/B
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 718 339 €
Zisk 149 490 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253416233
Fax(es) 0253416822
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,198,474
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,166,811
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,408,236
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 195,581
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,186,312
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,358
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,985
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,758,575
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,133,132
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 14,535
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 332
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 610,576
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,028,842
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 197
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,436,951
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,436,951
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 199,145
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,589
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,589
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194,556
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 55,081
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 55,081
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 337,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 585
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 336,883
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,821
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,821
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,198,474
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,922,451
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 668,475
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,500,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,833,000
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,833,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 987,004
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 987,004
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 784,482
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 862,359
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -77,877
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,490
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,212,926
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 188,519
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 13,259
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 13,259
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 656
12. Odložený daňový záväzok (481A) 174,604
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,769,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,318
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,075
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,075
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,758
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 981
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,689
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,770
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,045
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,129
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,064
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,065
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,280
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 63,097
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 63,097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 717,913
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 718,339
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 717,913
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 426
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 564,342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 73,662
D. Služby (účtová skupina 51) 95,238
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 155,608
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120,897
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,978
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,733
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,937
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 216,292
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 216,292
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 302
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,303
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 153,997
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 549,013
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312,234
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 231,699
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 39,079
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 39,079
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 4,400
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 4,400
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 36,255
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 36,255
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 801
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278,186
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 231,638
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,470
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,470
O. Kurzové straty (563) 925
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 505
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,648
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,048
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 188,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 38,555
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,411
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 37,144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00679143 DIČ: 2020327749 IČ DPH: SK2020327749
 • Sídlo: MEDIAL, družstvo, Haanova 12/B, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Uberal predseda Brančská 3 Bratislava 851 05 03.06.2002
  JUDr. Ondrej Štrigner podpredseda Most pri Bratislave 900 46 03.06.2002
  Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 29.01.2004
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/B Bratislava 851 04
   09.10.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   27.11.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   upratovacie práce
   prenájom strojov a prístrojov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.09.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Uberal - predseda predstavenstva Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 03.06.2002
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda predstavenstva Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 03.06.2002
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   23.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   25.07.1997Nové obchodné meno:
   MEDIAL, družstvo
   Nové sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   24.07.1997Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   17.03.1994Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
   03.01.1994Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   staviteľ
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   vedenie účtovnej a ekonomickej evidencie
   sprostredkovanie služieb
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   02.01.1994Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   29.09.1993Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1990Nové obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava