Vytvoriť faktúru

Bytové družstvo SVORNOSŤ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bytové družstvo SVORNOSŤ
IČO 00684015
DIČ 2020835432
Dátum vzniku 10 Septembra 1990
Právna forma Družstvo
Sídlo Bytové družstvo SVORNOSŤ
Zálužická 19
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 81 115 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,146
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,905
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 23,488
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,488
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -3,586
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -3,586
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -3,586
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,003
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 206
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 55,797
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 241
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,146
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,106
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,673
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 930
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 930
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 503
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 503
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,040
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45,702
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 45,702
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,850
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,850
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,850
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 75,676
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 81,115
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 75,676
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,364
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 75
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 80,466
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,177
D. Služby (účtová skupina 51) 2,654
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,464
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,586
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 1,822
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,056
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 649
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,209
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 650
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 650
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4283044.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00684015 DIČ: 2020835432
 • Sídlo: Bytové družstvo SVORNOSŤ, Zálužická 19, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Ďurček člen Zálužická 23 Bratislava 821 01 30.05.2012
  Ing. Tibor Biskupič člen Zálužická 17 Bratislava 821 01 30.05.2012
  Ing. Michal Haviar predseda Zálužická 19 Bratislava 821 01 28.05.2015
  Bc. Elena Matejovová podpredseda Martinčekova 28 Bratislava 821 09 28.05.2015
  Ing. Fridolín Hrabinský člen Zálužická 19 Bratislava 821 01 28.05.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Haviar - Predseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.05.2015
   Bc. Elena Matejovová - Podpredseda predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 28.05.2015
   Ing. Fridolín Hrabinský - Člen predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.05.2015
   18.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Bc. Elena Matejová - člen predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.05.2012
   19.07.2012Nové predmety činnosti:
   správa bytového alebo nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Ďurček - člen predstavenstva Zálužická 23 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Tibor Biskupič - člen predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Ing. Michal Haviar - podpredseda predstavenstva Zálužická 19 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 30.05.2012
   Bc. Elena Matejová - člen predstavenstva Martinčekova 28 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.05.2012
   18.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   v prípade uveľnených bytov členov - nájomcov, tieto prideľuje podľa rozhodnutia orgánu družstva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Ďurček Zálužická 23 Bratislava
   RNDr. Helena Marková - člen predstavenstva Zálužická 21 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Helena Marková - člen predstavenstva Zálužická 21 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Mgr. Emília Obuchová - predseda predstavenstva Zálužická 17 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Doc. Zoltán Baráth Zálužická 11 Bratislava
   Františka Sandtnerová - predseda Zálužická 21 Bratislava
   12.06.1995Nové predmety činnosti:
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na spravovanom dome
   poskytuje služby spojené s bývaním v spravovanom dome
   chráni a presadzuje záujmy svojich členov, a tiež starostlivosť o spravovaný dom, za tým účelom spolupracuje s orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky a miestnej správy
   v prípade uveľnených bytov členov - nájomcov, tieto prideľuje podľa rozhodnutia orgánu družstva
   11.06.1995Zrušeny predmety činnosti:
   2/ Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva Svornosť prenajíma dohodou o dočasnom úžívaní bytu uveľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome /občanom ČSFR a zahraničnému/
   d/ chráni a presadzuje záujmy svojich členov a tiež starostlivosť o družstevný bytový fond za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy politickými stranami a ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky
   c/ poskytovanie služieb spojených s bývaním
   b/ zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na vlastnom bytovom dome
   a/ prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome
   1/ Družstvo Svornosť zabezpečuje pre svojich členov podľa ich požiadaviek:
   10.09.1990Nové obchodné meno:
   Bytové družstvo SVORNOSŤ
   Nové sidlo:
   Zálužická 19 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   2/ Podľa rozhodnutia príslušného orgánu družstva Svornosť prenajíma dohodou o dočasnom úžívaní bytu uveľnené byty aj nečlenovi vo vlastnom dome /občanom ČSFR a zahraničnému/
   d/ chráni a presadzuje záujmy svojich členov a tiež starostlivosť o družstevný bytový fond za tým účelom spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy politickými stranami a ďalšími organizáciami na území Slovenskej republiky
   c/ poskytovanie služieb spojených s bývaním
   b/ zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu, modernizáciu na vlastnom bytovom dome
   a/ prideľovanie družstevných bytov uvoľnených v spravovanom dome
   1/ Družstvo Svornosť zabezpečuje pre svojich členov podľa ich požiadaviek:
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Doc. Zoltán Baráth Zálužická 11 Bratislava
   Jaroslav Ďurček Zálužická 23 Bratislava
   Františka Sandtnerová - predseda Zálužická 21 Bratislava