Vytvoriť faktúru

SLOVGAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVGAST
IČO 00896390
DIČ 2020327892
IČ DPH SK2020327892
Dátum vzniku 13 Decembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVGAST
Vlčie hrdlo 2
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 338 065 €
Zisk -72 788 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258597266, 0258597241, 0258597456, 0258597717
Mobile phone(s) 0903409472, 0907757549, 0917745212
Fax(es) 0258597211, 0258597241
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 703,705
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 268,324
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,065
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,065
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 264,259
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 258,258
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,001
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 433,408
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 59,513
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,137
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,376
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,591
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,591
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 351,849
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 340,668
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 340,668
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,706
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,475
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,455
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,455
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,973
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,973
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 703,705
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,966
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,612
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 69,642
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 69,642
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -72,788
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 663,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,598
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 18,558
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,040
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 125,799
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 481,964
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 343,947
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 343,947
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 279
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 54,217
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,841
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,669
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,011
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,475
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 30,475
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,903
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,238,086
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,338,065
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 202,822
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,035,264
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 52,418
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,260
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,301
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,402,013
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 114,011
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,561,375
D. Služby (účtová skupina 51) 378,666
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,232,750
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 849,320
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17,496
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 302,127
4. Sociálne náklady (527, 528) 63,807
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,412
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 63,772
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 63,772
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,979
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,767
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,281
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -63,948
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,236,452
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,265
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,770
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 279
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,491
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,495
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,265
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -75,213
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -2,425
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,305
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -72,788
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016