Vytvoriť faktúru

Legiodomy, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Legiodomy, družstvo
IČO 31365051
DIČ 2020867772
IČ DPH SK2020867772
Dátum vzniku 28 Decembra 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo Legiodomy, družstvo
Americká 1
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 84 181 €
Zisk 17 723 €
Aktíva 241 640 €
Vlastný kapitál 222 315 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 244,416
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 147,734
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 147,734
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 483
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 147,251
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,682
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,526
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,999
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,527
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,156
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 207
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,949
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 244,416
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,841
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,299
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,299
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 158,353
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 158,353
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,807
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,807
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,723
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,993
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,993
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,008
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,008
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,766
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -159
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,376
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,132
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -130
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 84,181
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,793
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,388
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,190
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,219
D. Služby (účtová skupina 51) 34,646
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,840
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 10,750
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,090
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,157
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,977
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,977
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 351
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,991
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,928
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 48
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 48
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 204
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -156
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,835
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,112
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,723
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
 • IČO:31365051 DIČ: 2020867772 IČ DPH: SK2020867772
 • Sídlo: Legiodomy, družstvo, Americká 1, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Milan Smutný predseda Americká 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.06.2016
  JUDr. Milada Lengyelová podpredseda Ľubľanská 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.06.2016
  Elena Krajčovičová člen Americká 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.06.2016
  Zdena Černá člen Sibírska 16 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.06.2016
  Mgr. Rudolf Kusý člen Sibírska 16 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 15.06.2016
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2016Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Smutný - Predseda predstavenstva Americká 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.06.2016
   JUDr. Milada Lengyelová - Podpredseda predstavenstva Ľubľanská 2 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.06.2016
   Elena Krajčovičová - Člen predstavenstva Americká 1 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.06.2016
   Zdena Černá - Člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.06.2016
   Mgr. Rudolf Kusý - Člen predstavenstva Sibírska 16 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 Vznik funkcie: 15.06.2016
   08.10.2014Nové sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   20.07.2004Nové obchodné meno:
   Legiodomy, družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   prenajímanie bytov vo vlastníctve družstva fyzickým osobám
   prenajímanie nebytových priestorov vo vlastníctve družstva právnickým a fyzickým osobám
   poskytovanie plnení spojených s nájmom bytov a nebytových priestorov v nájme alebo vo vlastníctve družstva
   zabezpečovanie údržby a opráv bytového a nebytového fondu vo vlastníctve alebo v práve družstva
   28.12.1993Nová právna forma:
   Družstvo