Vytvoriť faktúru

SBDKREDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SBDKREDIT
IČO 31379869
DIČ 2020322447
IČ DPH SK2020322447
Dátum vzniku 28 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SBDKREDIT
Tomášikova 11
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 351 107 €
Zisk -34 841 €
Vlastný kapitál -579 716 €
Kontaktné informácie
Email info@sbdkredit.sk
Phone(s) 0243412741
Fax(es) 0243414362
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,304,292
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 399,502
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 396,519
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 381,552
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,967
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,983
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,983
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,902,616
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,765,329
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,765,329
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 826,626
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 826,577
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 826,577
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -111
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 310,661
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,466
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 297,195
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,174
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,174
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,304,292
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,180,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,675
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,675
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,992
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 -32
2. Ostatné fondy (427, 42X) -32
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,154,819
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,154,819
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,841
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,484,147
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 269,631
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 262,585
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,046
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,194,321
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,334,859
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,334,859
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,846,334
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,317
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,764
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,047
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,195
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 170
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 170
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,215
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 351,107
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 253,892
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,215
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,653
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 243,669
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,949
D. Služby (účtová skupina 51) 35,347
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,348
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,319
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,848
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,181
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,287
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,172
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,172
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,881
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,546
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,142
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 416
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 416
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -416
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,962
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,879
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 919
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,841
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016